14
2023
04

SQL Server 存储过程

SQL Server 创建一个存储过程

我们需要使用 CREATE PROCEDURE 语句创建一个存储过程,接着要补充存储过程的代码,如果存储过程将要接受参数,它们需要被包括在名称后,如下:

CREATE PROCEDURE myStoredProcedure AS ... OR CREATE PROCEDURE myStoredProcedure @{Parameter Name} {data type} AS ...

         

详细示例

下述代码创建了一个被称为 “LatestTasks” 的存储过程。

它接受一个参数名为 @Count. 当调用这个存储过程,通过 @count 参数,它决定你想要多少行返回。

代码如下:

CREATE PROCEDURE LatestTasks @Count int AS SET ROWCOUNT @Count SELECT TaskName AS LatestTasks, DateCreated FROM Tasks ORDER BY DateCreated DESC

         

SQL Server 执行存储过程

常用系统存储过程有:

exec sp_databases; --查看数据库
exec sp_tables;        --查看表
exec sp_columns student;--查看列
exec sp_helpIndex student;--查看索引
exec sp_helpConstraint student;--约束
exec sp_stored_procedures;
exec sp_helptext 'sp_stored_procedures';--查看存储过程创建、定义语句
exec sp_rename student, stuInfo;--修改表、索引、列的名称
exec sp_renamedb myTempDB, myDB;--更改数据库名称
exec sp_defaultdb 'master', 'myDB';--更改登录名的默认数据库
exec sp_helpdb;--数据库帮助,查询数据库信息
exec sp_helpdb master;

   

系统存储过程示例:

--表重命名 exec sp_rename 'stu', 'stud'; select * from stud; --列重命名 exec sp_rename 'stud.name', 'sName', 'column'; exec sp_help 'stud'; --重命名索引 exec sp_rename N'student.idx_cid', N'idx_cidd', N'index'; exec sp_help 'student'; --查询所有存储过程 select * from sys.objects where type = 'P'; select * from sys.objects where type_desc like '%pro%' and name like 'sp%';

用户自定义存储过程

1、 创建语法

create proc | procedure pro_name
    [{@参数数据类型} [=默认值] [output],
     {@参数数据类型} [=默认值] [output],
     ....
    ]
as
    SQL_statements

 2、 创建不带参数存储过程

--创建存储过程
if (exists (select * from sys.objects where name = 'proc_get_student'))
    drop proc proc_get_student
go
create proc proc_get_student
as
    select * from student;

--调用、执行存储过程
exec proc_get_student;

3、 修改存储过程

--修改存储过程
alter proc proc_get_student
as
select * from student;

4、 带参存储过程

--带参存储过程
if (object_id('proc_find_stu', 'P') is not null)
    drop proc proc_find_stu
go
create proc proc_find_stu(@startId int, @endId int)
as
    select * from student where id between @startId and @endId
go

exec proc_find_stu 2, 4;

   

5、 带通配符参数存储过程

--带通配符参数存储过程
if (object_id('proc_findStudentByName', 'P') is not null)
    drop proc proc_findStudentByName
go
create proc proc_findStudentByName(@name varchar(20) = '%j%', @nextName varchar(20) = '%')
as
    select * from student where name like @name and name like @nextName;
go

exec proc_findStudentByName;
exec proc_findStudentByName '%o%', 't%';

6、 带输出参数存储过程

if (object_id('proc_getStudentRecord', 'P') is not null)
    drop proc proc_getStudentRecord
go
create proc proc_getStudentRecord(
    @id int, --默认输入参数
    @name varchar(20) out, --输出参数
    @age varchar(20) output--输入输出参数
)
as
    select @name = name, @age = age  from student where id = @id and sex = @age;
go

-- 
declare @id int,
        @name varchar(20),
        @temp varchar(20);
set @id = 7; 
set @temp = 1;
exec proc_getStudentRecord @id, @name out, @temp output;
select @name, @temp;
print @name + '#' + @temp;

7、 不缓存存储过程

--WITH RECOMPILE 不缓存
if (object_id('proc_temp', 'P') is not null)
    drop proc proc_temp
go
create proc proc_temp
with recompile
as
    select * from student;
go

exec proc_temp;

8、 加密存储过程

--加密WITH ENCRYPTION 
if (object_id('proc_temp_encryption', 'P') is not null)
    drop proc proc_temp_encryption
go
create proc proc_temp_encryption
with encryption
as
    select * from student;
go

exec proc_temp_encryption;
exec sp_helptext 'proc_temp';
exec sp_helptext 'proc_temp_encryption';

9、 带游标参数存储过程

if (object_id('proc_cursor', 'P') is not null)
    drop proc proc_cursor
go
create proc proc_cursor
    @cur cursor varying output
as
    set @cur = cursor forward_only static for
    select id, name, age from student;
    open @cur;
go
--调用
declare @exec_cur cursor;
declare @id int,
        @name varchar(20),
        @age int;
exec proc_cursor @cur = @exec_cur output;--调用存储过程
fetch next from @exec_cur into @id, @name, @age;
while (@@fetch_status = 0)
begin
    fetch next from @exec_cur into @id, @name, @age;
    print 'id: ' + convert(varchar, @id) + ', name: ' + @name + ', age: ' + convert(char, @age);
end
close @exec_cur;
deallocate @exec_cur;--删除游标   10、 分页存储过程

---存储过程、row_number完成分页
if (object_id('pro_page', 'P') is not null)
    drop proc proc_cursor
go
create proc pro_page
    @startIndex int,
    @endIndex int
as
    select count(*) from product
;    
    select * from (
        select row_number() over(order by pid) as rowId, * from product 
    ) temp
    where temp.rowId between @startIndex and @endIndex
go
drop proc pro_page
exec pro_page 1, 4
--
--分页存储过程
if (object_id('pro_page', 'P') is not null)
    drop proc pro_stu
go
create procedure pro_stu(
    @pageIndex int,
    @pageSize int
)
as
    declare @startRow int, @endRow int
    set @startRow = (@pageIndex - 1) * @pageSize +1
    set @endRow = @startRow + @pageSize -1
    select * from (
        select *, row_number() over (order by id asc) as number from student 
    ) t
    where t.number between @startRow and @endRow;

exec pro_stu 2, 2;


SQL Server 修改存储过程

如果需要修改现有的存储过程,只需更换掉 CREATE ,使用 ALTER。 

我们在 “Latest” 和 “Tasks”间添加一个空格(即“Latest Tasks”),并添加描述字段,如下:

ALTER PROCEDURE LatestTasks @Count int AS SET ROWCOUNT @Count SELECT TaskName AS "Latest Tasks", Description, DateCreated FROM Tasks ORDER BY DateCreated DESC

         

SQL Server 系统存储过程

SQL Server 包含了大量的系统存储过程,以帮助数据库管理任务。

通过 GUI 执行的任务可以通过系统存储过程来完成。 

例如,有些东西可以用系统存储过程的包括:

 • 配置安全帐户

 • 建立链接服务器

 • 创建一个数据库维护计划

 • 创建全文检索目录

 • 添加远程登录

 • 配置复制

 • 设置调度作业

 • 以及更多...

SQL Server 命名约定

一起来看看扩展系统存储过程节点,我们发现,他们的名字都以 sp_ 开始,这样的命名表明它是一个存储过程。 该系统存储过程显然遵循的命名约定,在存储过程制定一个一致的命名约定是好的,但是每个人的命名习惯都有不同。

有些人前缀的存储过程 usp_,另外其他人使用 SQL 关键字,如 SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE;也有人使用的缩写是一些下划线(例如,latest_tasks)。

因此,我们的存储过程可以被命名为以下任意一种,这取决于命名约定的使用。

 • LatestTasks

 • latest_tasks

 • uspLatestTasks

 • usp_latest_tasks

 • selectLatestTasks

 • select_LatestTasks

 • select_latest_tasks

 • getLatestTasks

 • get_latest_tasks

不管选择哪一种,都要保持一致性,这样才会在需要使用存储过程时显得更加容易使用。

所以这是存储过程覆盖。« 上一篇下一篇 »